Subsidie bij aanschaf elektrische boiler of cv in Amsterdam.

Subsidie bij aanschaf elektrische boiler of cv in Amsterdam.

 

Niet heel veel mensen zijn ervan op de hoogte, maar het is als je in Amsterdam woont, mogelijk om subsidie aan te vragen bij aanschaf van een elektrische boiler of elektrische cv ketel. 

Dit om mensen in te stimuleren over te stappen naar all electric. Je kunt deze subsidie aanvragen als je eigenaar of bewoner bent van een bestaand vastgoed dat gebruik maakt van aardgas. 

Nieuwbouw is echter uitgesloten van deze regeling daar deze woningen sws niet meer aangesloten mogen worden op gas.

Waarvoor je precies subsidie kunt aanvragen hangt af van het gebied waarin het vastgoed ligt.
Gebruik de gebiedentool om te ontdekken waarvoor je precies subsidie kunt ontvangen.

 

De subsidie kan je aanvragen voor:

• De kos­ten die je maakt om je vast­goed aard­gas­vrij te ma­ken

• De kos­ten van het (la­ten) af­slui­ten van het aard­gas­net­werk

 

Je kunt geen subsidie aanvragen voor:

• De kos­ten van werk­zaam­he­den die je zelf uit­voert

• De kos­ten voor iso­la­tie­voor­zie­nin­gen

• De kos­ten voor zon­ne­pa­ne­len

• De kos­ten voor bi­o­mas­sa­ver­bran­dings­ke­tels, hout­ka­chels en pel­let­kachels

• De kos­ten voor in­stal­la­ties en for­nui­zen op fos­sie­le brand­stof­fen, zo­als olie, bu­taan­gas of an­de­re brand­stof­fen die bij ver­bran­ding meer fijn­stof
   pro­du­ce­ren dan aard­gas, van­we­ge de ne­ga­tie­ve ef­fec­ten van zul­ke in­stal­la­ties op de lucht­kwa­li­teit

• De kos­ten voor pan­nen en an­der keu­ken­ge­rei

• De kos­ten van maat­re­ge­len die er­voor zor­gen dat u vol­doet aan wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen of gang­ba­re mi­ni­mum kwa­li­teits­ei­sen. 
   Het is je ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid om te vol­doen aan alle wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen of mi­ni­mum kwa­li­teits­ei­sen.

Let op: het is mogelijk dat in jouw gebied andere zaken uitgesloten zijn van subsidie.
Gebruik de gebiedentool en lees het hoofdstuk van de regeling dat op jouw vastgoed van toepassing is.

Welke voorwaarden van toepassing zijn op jouw vastgoed hangt af van het gebied waarin het vastgoed ligt.

 

In grote lijnen geldt dat je aan deze voorwaarden moeten voldoen:

• Je bent ei­ge­naar of ge­brui­ker van be­staand vast­goed in Am­ster­dam dat ge­bruik maakt van aard­gas.

• Je laat het vast­goed ver­bou­wen, zo­dat het aard­gas­vrij wordt.

• Je laat het vast­goed vol­le­dig en de­fi­ni­tief af­slui­ten van het aard­gas­net­werk. Uit­zon­de­ring daar­op vormt de col­lec­tie­ve ver­war­mings­in­stal­la­tie die
  om­ge­zet wordt naar een aard­gas­vrije. In dat ge­val is het niet no­dig dat alle in­di­vi­du­e­le ver­blijfs­ruim­ten ook aard­gas­vrij wor­den.

• Je hebt een plan en in­ten­tie om even­tu­eel an­der vast­goed dat je in Am­ster­dam be­zit voor de voor jouw ge­bied gel­den­de da­tum aard­gas­vrij te
  ma­ken.

• Je dient de sub­si­die­aan­vraag in voor­dat je start met het uit­voe­ren van de maat­re­ge­len waar­voor je sub­si­die aan­vraagt.

• Je rondt de werk­zaam­he­den bin­nen 1 jaar na het ver­le­nen van de sub­si­die vol­le­dig af.

• Je meldt het di­rect aan de ge­meen­te als u de ac­ti­vi­tei­ten waar­voor je sub­si­die hebt ge­kre­gen niet of niet he­le­maal bin­nen de ge­stel­de ter­mijn kunt
  uit­voe­ren.

Je moet een in­spec­teur van de ge­meen­te de werk­zaam­he­den la­ten in­spec­te­ren als hij daar­om vraagt.

Je hebt niet eer­der sub­si­die ont­van­gen voor het aard­gas­vrij ma­ken van het vast­goed.

Als je on­der­ne­mer bent, maar geen wo­ning­cor­po­ra­tie, krijg je al­leen sub­si­die als je vol­doet aan de voor­waar­den van de de-mi­ni­mis­ver­or­de­ning.
Dit be­te­kent dat je over 3 be­las­ting­ja­ren maxi­maal € 200.000,- aan sub­si­dies mag ont­van­gen.

Hoogte van het subsidiebedrag

De maximale subsidiebedragen die je kunt ontvangen hangen af van het gebied waarin het vastgoed ligt.
Gebruik de gebiedentool om te ontdekken welke maximale bedragen in jouw gebied van toepassing zijn.

Als jouw vastgoed niet in een specifiek gebied ligt, dan is de stadsbrede regeling van toepassing. Je kunt dan alleen subsidie krijgen voor het aardgasvrij maken van woningen en dan zijn dit de maximale subsidiebedragen:

• € 2000,- voor het om­zet­ten van een gas­ge­stook­te ruim­te­ver­war­mings­in­stal­la­tie in een wo­ning naar een aard­gas­vrije, waar­door die wo­ning
  aard­gas­vrij wordt

• € 500,- voor het om­zet­ten van een gas­ge­stook­te tap­wa­ter­in­stal­la­tie in een wo­ning naar een aard­gas­vrije, waar­door die wo­ning aard­gas­vrij wordt

• € 500,- voor het om­zet­ten van een gas­ge­stook­te kook­voor­zie­ning in een wo­ning naar aard­gas­vrije, waar­door die wo­ning aard­gas­vrij wordt

het gel­den­de ta­rief van de net­be­heer­der voor het la­ten af­slui­ten van het vast­goed van het aard­gas­net door de net­be­heer­der

Lees altijd de volledige subsidieregeling Gebiedsgericht aardgasvrij Amsterdam en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.

Ga voor de aanschaf van en advies over elektrische boilers en elektrische cv’s naar de website van elektrischeboiler.eu

 

https://elektrischeboiler.eu/index.php?route=common/home

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten