Ondersteuning nodig bij je VVE?

VL wonen

In Nederland moet, sinds 1 januari 2010, iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn. De VvE is, als rechtspersoon, een belangenvereniging die de gemeenschappelijke belangen van haar leden behartigd. In de regel is een lid eigenaar van een woning of een appartement. In de ledenvergadering van de VvE worden afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud. Uit de inschrijving van het Kadaster blijkt of er een VvE is. In Nederland zijn ongeveer 150.000 VvE bij het kadaster ingeschreven. Voor de uitvoering van de besluiten kan de VvE ondersteuning krijgen.

 

Ondersteuning van VvE beheer Amsterdam

Op basis van de wet- en regelgeving worden er voor en door de VvE statuten en reglementen opgesteld. Ook kan besloten worden om een huishoudelijk regelement op te stellen. De besluiten, die in de vergaderingen van de VvE worden genomen, zijn gebaseerd op deze schriftelijke documenten. In principe kan er niet worden afgeweken van de vastgestelde regels in de statuten of (huishoudelijk)regelement. Geen wonder dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van externe gespecialiseerde dienstverleners voor de VvE ondersteuning.

 

Opstellen onderhoudsplan

De regels van een Vve wijken in beginsel sterk af van een gewone vereniging. Een belangrijk onderscheid is, dat men alleen lid van de VvE kan zijn of worden als men eigenaar is van een woning of appartement. Het lidmaatschap eindigt dan ook van rechtswege bij verkoop van de woning/appartement. Voor de beheer- en onderhoudsactiviteiten moeten de aangesloten leden een financiële bijdrage doen. De hoogte van de financiële bijdrage hangt af van het beheer en onderhoudsplan. Voor het opstellen van een onderhoudsplan is VvE beheer Amsterdam een mogelijke partner.

 

Betrouwbare partner

Als een Vve gebruik maakt van de diensten, dan zijn er verschillende opties. In ieder geval is er een vast aanspreekpunt en kan er een keuze gemaakt worden uit de VvE beheerpakketten. Daarmee heeft de VvE zich verzekerd van een 24/7 serviceverlening en een optimale ondersteuning. Ook wanneer er zich calamiteiten voordoen. VvE beheer Amsterdam is de betrouwbare partner in het beheer en onderhoud van de VvE-eigendommen.

 

Service en dienstverlening

Het beheren van een VvE kost in de regel veel energie en tijd. Daarnaast vergen de taken van een VvE de nodige zorg en aandacht. Daarom is het belangrijk om de leden en de bestuursleden zoveel mogelijk te ontzorgen. De VvE is er immers bij gebaat dat er zoveel mogelijk service wordt verleend. Service die er opgericht is om zoveel mogelijk zorg uit handen te (laten)nemen. Door proactief beleid te ontwikkelen voor de beheer- en onderhoudstaken, is er altijd ruimte voor extra service en ontzorging, als gebruik wordt gemaakt voor de VvE ondersteuning van één van de VvE beheerpakketten.

 

Bewaken van de werkzaamheden, rechten en plichten

Een toegewijde en vaste accountmanager zorgt, dat de vergaderingen goed worden voorbereid en de besluiten snel en goed worden uitgevoerd. Dit zelfde geldt voor de klachtenafhandeling en de behandeling van de schademeldingen. Ook de afgesloten onderhoudscontracten worden beheerd en gecontroleerd op een kwalitatieve uitvoering. Als een VvE een meerjarenonderhoudsplan wenst op te stellen, dan kan daar ook zorg voor worden gedragen. Zijn er projecten voor groot onderhoud, dan zal er bij de uitvoering een vinger aan de pols worden gehouden. Het debiteurenbeheer, waaronder het innen van de bijdragen van de leden, zal worden bewaakt. Dit zelfde geldt voor de verzekeringen die er moeten zijn en actueel gehouden moeten worden.

 

https://vvegemak.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten